google-site-verification: google3c022fc7519c8c4d.html
 
Play Safe-T&C Shields Freshquestcomic

       THU THẬP VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

2.1.   Chúng tôi không và sẽ không thu thập, lưu trữ hoặc truy cập bất kỳ ảnh nào của bạn mà sẽ chỉ được lưu trữ trên Thiết bị của bạn.

Chính sách bảo mật

Selficom Pte. Ltd. (“Selficom”, “chúng tôi”, “chúng tôi” và “của chúng tôi”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của tất cả khách truy cập,  người dùng và những người khác (“bạn” hoặc “Người dùng”) truy cập vào ứng dụng di động của chúng tôi (“Ứng dụng”).

Chính sách Bảo mật này cung cấp thông tin về cách chúng tôi quản lý Dữ liệu Cá nhân theo Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2012 (“Đạo luật”). Vui lòng dành một chút thời gian để đọc Chính sách Bảo mật này để bạn biết và hiểu các mục đích mà chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Quyền riêng tư này bổ sung nhưng không thay thế hoặc thay thế bất kỳ sự đồng ý nào khác mà bạn có thể đã cung cấp cho chúng tôi trước đây, cũng như không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào mà Selficom có thể có theo luật liên quan đến việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn. Selficom có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian để đảm bảo rằng Chính sách Bảo mật này nhất quán với những phát triển trong tương lai của chúng tôi và / hoặc bất kỳ thay đổi nào trong các yêu cầu pháp lý hoặc quy định. Tùy thuộc vào quyền của bạn trước pháp luật, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản hiện hành của Chính sách bảo mật được cập nhật theo thời gian.

Để tránh nghi ngờ, Chính sách quyền riêng tư này tạo thành một phần của Điều khoản và Điều kiện của Ứng dụng và cả hai đều được gọi chung là “Điều khoản ứng dụng”. Trong mọi trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa Chính sách Bảo mật này và Điều khoản và Điều kiện của Ứng dụng, Chính sách Bảo mật sẽ được ưu tiên áp dụng. Tất cả các điều khoản được xác định có trong Điều khoản và Điều kiện của Ứng dụng sẽ áp dụng cho Chính sách Bảo mật này trừ khi được nêu rõ ràng khác.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng, bạn thể hiện rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với việc chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

 

1.  DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

1.1.  Trong Chính sách Bảo mật này, "Dữ liệu Cá nhân" đề cập đến bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào về bạn mà từ đó     bạn có thể được nhận dạng từ dữ liệu đó hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà chúng tôi     có khả năng có quyền truy cập. Dữ liệu Cá nhân mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi bao gồm mà không có            hạn chế:

 

một)   Nếu có thể, dữ liệu cá nhân và bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến bạn               có trong bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn tạo, lưu trữ hoặc gửi đến Ứng dụng hoặc ở các hình thức khác         sự tương tác  với bạn; và

 

NS)   thông tin về việc sử dụng và tương tác của bạn với Ứng dụng và Nội dung Selficom,              bao gồm thông tin kết nối Thiết bị và Khả năng của thiết bị.

 

1,2   Thông tin như được nêu trong Điều khoản 1.1 được sử dụng để vận hành, duy trì và cung cấp cho bạn        các tính năng và chức năng của Ứng dụng, cũng như giao tiếp trực tiếp với bạn, chẳng hạn như       để gửi cho bạn thông báo đẩy.

 

2.  THU THẬP VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

2.1.   Chúng tôi không và sẽ không thu thập, lưu trữ hoặc truy cập bất kỳ ảnh nào của bạn mà chỉ      được lưu trữ trên Thiết bị của bạn.

 

3.  CÔNG BỐ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

3.1.  Selficom sẽ thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn khỏi bị xâm phạm          tiết lộ.

 

3.2.  Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn, nếu có, với:

 

một)   các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi, để thực hiện       làm việc cho chúng tôi, có thể bao gồm việc thực hiện nội dung hoặc dịch vụ, hoặc cung cấp các dịch vụ phân tích;

 

NS)  bất kỳ bên nào mà chúng tôi chuyển giao hoặc có thể chuyển giao các quyền và nhiệm vụ của chúng tôi;

 

C)  ngân hàng, các công ty thẻ tín dụng và các nhà cung cấp dịch vụ tương ứng của họ;

 

NS)  cơ quan quản lý chính phủ có liên quan hoặc cơ quan hoặc cơ quan thực thi pháp luật để tuân thủ          bất kỳ luật hoặc quy tắc và quy định nào được áp đặt bởi bất kỳ cơ quan chính phủ nào; và

 

e)  bất kỳ bên nào khác mà bạn cho phép chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn.

 

3.3. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với những người khác dưới dạng tổng hợp và ẩn danh         điều đó không xác định một cách hợp lý bạn trực tiếp với tư cách là một cá nhân.

 

4.  BẢO MẬT VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN

4.1.   Selficom sử dụng vật lý, hành chính và công nghệ hợp lý về mặt thương mại               các biện pháp bảo vệ để duy trì tính toàn vẹn và bảo mật của tất cả thông tin chúng tôi thu thập.

 

4.2.  Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính bảo mật của hệ thống của chúng tôi là bất khả xâm phạm. Trong sự kiện        rằng bất kỳ thông tin nào dưới sự kiểm soát của chúng tôi đều bị xâm phạm do vi phạm bảo mật,         chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để điều tra các tình huống và khi thích hợp, thông báo         những cá nhân có thông tin có thể đã bị xâm phạm và thực hiện các bước khác, trong      phù hợp với bất kỳ luật và quy định hiện hành nào.

 

5.  RÚT, TRUY CẬP VÀ SỬA CHỮA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

    Xin lưu ý rằng nếu bạn rút lại sự đồng ý đối với bất kỳ hoặc tất cả việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của mình,            Selficom có thể không thể tiếp tục cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình cho bạn hoặc              quản lý bất kỳ mối quan hệ hợp đồng nào tại chỗ và điều này có thể dẫn đến việc chấm dứt         quyền truy cập của bạn vào Ứng dụng. Các quyền hợp pháp và các biện pháp xử lý của Selficom trong trường hợp đó là rõ ràng         để dành.

 

6.  NGƯỜI DƯỚI TUỔI TÁM

6.1.  Selficom không cố ý thu thập hoặc thu hút bất kỳ thông tin nào từ bất kỳ ai dưới tuổi      mười tám (18) hoặc cố ý cho phép những người đó tải xuống và / hoặc truy cập Ứng dụng mà không       sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Ứng dụng và nội dung của nó không hướng đến trẻ em dưới      tuổi mười tám (18).

 

6.2.  Trong trường hợp chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ một đứa trẻ dưới         tuổi mười tám (18) mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, chúng tôi sẽ xóa                 thông tin nhanh nhất có thể và chấm dứt quyền truy cập của Ứng dụng đối với trẻ em.

 

6.3. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể có bất kỳ thông tin nào được thu thập từ một đứa trẻ dưới tuổi           mười tám (18), vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ selficom@gmail.com.

 

7. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

     Chính sách Bảo mật này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Singapore.

 

số 8.  CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH NÀY

Selficom có quyền sửa đổi Chính sách này theo thời gian. Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách này, chúng tôi sẽ đăng Chính sách đã sửa đổi trên trang này và cập nhật ngày “Bản sửa đổi cuối cùng” bên dưới.

           

Chính sách này đã được sửa đổi lần cuối vào và có hiệu lực kể từ ngày 04/07/2018

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách này, bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ selficomic@gmail.com .