google-site-verification: google3c022fc7519c8c4d.html
 
 

Phòng trưng bày cá danh vọng

Hội trường danh vọng là một lễ kỷ niệm của tất cả các loài cá anh hùng đã hỗ trợ các dự án đánh bắt cá tại cơ sở Haddock Collider.

Không phải tất cả các tình nguyện viên dũng cảm của chúng tôi là bầy đàn. Có rất nhiều loài cá đã cho trái tim, linh hồn và vây của chúng trong cuộc tìm kiếm không mệt mỏi cho sự tiến bộ khoa học.

Cam kết của họ đối với các chương trình mục tiêu nguyên tử vào sự hiểu biết hạ nguyên tử là vô giá.

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Chúng tôi tôn vinh mọi tình nguyện viên tại Hội trường cá.